Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

En voor vrijwilligers bieden we optimale ontplooiingskansen in een werkklimaat van solidariteit, openheid en saamhorigheid.

Zestien punten

Om hieraan invulling te geven en een koers te bepalen voor de toekomst hebben wij 16 punten vastgesteld waaraan wij de komende jaren werken. In ons meerjarenbeleidsplan staat:

 • Het imago van de karatesport en van de karatebeoefenaar in Nederland dient algemeen positief te zijn. De mentaliteit die onlosmakelijk verbonden is met het bedrijven van een Budo-sport dient algemeen bekend te zijn en dient teruggevonden te worden in de houding en gedrag van alle leden.

 • De organisatie wordt gedragen door veel vrijwilligers.

 • Er moet sprake zijn van aansluiting van de wedstrijdsport op internationaal niveau. Internationaal aansprekende resultaten worden noodzakelijk geacht voor de verkoop van het product “karate”.

 • De topsport dient op professionele wijze gestalte krijgen, waarbij talentscouting en -ontwikkeling een belangrijke rol vervult.

 • De KBN wenst deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan EK’s, WK’s en mogelijk in de toekomst aan de olympische spelen.

 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar invloed van deelname aan budodisciplines op houding en gedrag van mensen, voor maatschappelijke legitimering.

 • Het promoten van Karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden onder alle lagen van de bevolking en het scheppen van randvoorwaarden voor het uitoefenen en organiseren van voornoemde sportdisciplines.

 • Het scheppen van professionele randvoorwaarden (waaronder opleidingen, trainingen, wedstrijden, scheidsgerecht) en faciliteiten voor iedereen die zich actief met de (organisatie van) Karate en aanverwante vechtsporten bezighouden.

 • Er moet sprake zijn van een zeer hoge aansluitingsgraad van alle actieve karatebeoefenaars in Nederland (>80%).

 • De bond dient zich te legitimeren naar de leden door marktgericht te werken. Dit wordt bewerkstelligd door het houden van onderzoek en het actief inventariseren van wensen onder de leden.

 • Er moet sprake zijn van een hoge mate van betrokkenheid van de leden met de activiteiten van de vereniging. Dit moet zich o.a. uiten in een hoge deelnemingsgraad aan georganiseerde activiteiten en een omvangrijk vrijwilligerscorps voor het organiseren van deze activiteiten.

 • Het ontwikkelen en implementeren van een eenduidig en rechtvaardig gradensysteem conform internationale richtlijnen voor karate en aanverwante verdedigingssporten.

 • De KBN moet de organisatie zijn die op Nationaal en Internationaal niveau de beoefenaars van karate en aanverwante zelfverdedigingsporten in Nederland vertegenwoordigd.

 • Er moet sprake zijn van een professionele vereniging die volgens de moderne principes van bedrijfsvoering als een zelfstandige organisatie is vormgegeven met geobjectiveerde procedures. Hierbij is visie en lange termijn planning onontbeerlijk.

 • Er moet sprake zijn van een gezonde financiële positie waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Sponsoring dient voor een substantiële bijdrage te zorgen.

 • Er moet sprake zijn van een goede balans tussen belangenbehartiging van de wedstrijdsporter en van de recreant.

Meer informatie of vragen?