Onze opleidingen zijn competentiegericht. En voor elke competentie is een leertraject ontwikkeld. Ter ondersteuning van de leertrajecten zijn er drie lijnen:

  1. De praktijklijn: hier staat de cursist in zijn lespraktijk en voert hij/zij de opdrachten uit. De begeleiding in deze lijn gebeurt door een praktijkbegeleider en is vooral gericht op inhoud.
  2. De coachlijn: in deze lijn reflecteert de cursist op zijn/haar leerproces (niet op inhoud). De begeleiding in deze lijn gebeurt door een leercoach.
  3. De onderwijslijn: in deze lijn bezoekt de cursist de gezamenlijke bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgen docenten praktijk en/of theorie lessen.

Praktijklijn

Praktijkopdrachten zijn leidend in de opleiding. Hierbij dient er sprake te zijn van een goede en realistische beroepspraktijk.

Op de stageplek is een praktijkbegeleider voor ondersteuning bij het vertalen van de opdrachten naar de praktijksituatie en het geven van feedback ten aanzien van de uitvoering van de opdrachten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een praktijkbegeleider. De cursist maakt afspraken met de praktijkbegeleider over waar en wanneer ze elkaar treffen. De frequentie, de duur en de vorm van die bijeenkomsten verschillen per cursist.

De praktijkbegeleider is een inhoudelijk expert op de betreffende thema’s/competenties. Het is goed mogelijk dat er voor verschillende competenties verschillende praktijkbegeleiders worden ingezet.

De praktijkbegeleider dient meerdere malen een cursist aan het werk te zien. Op basis van die observaties gaat de praktijkbegeleider met de cursist in gesprek, geeft feedback en advies. Ook de producten die een cursist produceert zijn voor een praktijkbegeleider input voor deze gesprekken.

Coachlijn

Gedurende de hele opleiding heeft de leercoach een belangrijke procestaak in het begeleiden van de cursist. Die taak is gericht op het bereiken van de leerdoelen en het ontwikkelen van de competenties. De leercoach begeleidt vraaggericht, dat wil zeggen dat hij/zij ingaat op leervragen van de cursist. De leercoach wordt van informatie voorzien over de studievoortgang door de docenten en praktijkbegeleiders.

Van de cursist verwachten we het volgende:

  • Zelf initiatief nemen om je op de hoogte te stellen van het lesprogramma.
  • Samenstellen en beheren portfolio.
  • Contact opnemen met de leercoach als je meent dat de studievoortgang in gevaar komt.

Onderwijslijn

Ondersteunend aan de praktijkopdrachten organiseren we lessen. Tijdens deze cursusdagen gaat een docent in op specifieke thema’s met betrekking tot de competenties. De lessen zijn gericht op inhoudelijke kennisoverdracht en het delen van kennis en ervaringen middels discussies en diverse werkvormen. Voor de cursusdagen geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%, met uitzondering van cursisten met vrijstelling.