De KBN dient jaarlijks aan diverse richtlijnen en eisen van het NOC*NSF voldoen. Dat is ieder jaar weer een exercitie waarbij beleidsplan, visie, protocollen, financiële situatie, e.d. moeten worden gerapporteerd aan NOC*NSF. Het niet voldoen aan, of niet tijdig inleveren van, deze eisen kan negatieve consequenties hebben voor de jaarlijkse subsidie vanuit NOC*NSF.

Eén van de thema’s die dan verplicht aan bod komt is een ‘bestuur zelf-evaluatie’ waarbij het bestuur tijd neemt het eigen functioneren onder de loep te nemen. Deze evaluatie bestaat uit 29 te beoordelen punten en is in twee delen gesplitst:

  • Taak & Taakopvatting
  • Werkwijze

Taak & Taakopvatting

Bij ‘Taak & Taakopvatting’ ziet het bestuur nog als knelpunten dat er soms weinig tijd is alle taken tijdig en compleet uit te voeren. Sommige taken zijn nog niet verdeeld onder aanwezige bestuurders met name omdat er nog steeds 1 bestuursvacature is (breedtesport). Dit hangt samen met het feit dat het moeilijk is kandidaten te vinden met geschikte kwalificaties én die daarnaast bereid zijn vrijwillig en onbezoldigd deze functie te bekleden. Het bestuur hoopt daar in 2024 stappen te kunnen maken.

Positieve punten zijn dat de bestuurstaken voor ieder bestuurslid volstrekt duidelijk zijn en dat de deskundigheid binnen het bestuur ruim voldoende is om de bestuurlijke taken uit te kunnen voeren. Ook zijn de bestuurstaken in de betreffende periode conform de reglementen en statuten uitgevoerd.

Werkwijze

Bij ‘Werkwijze’ ziet het bestuur nog ruimte tot verbetering in de communicatie met aangesloten KBN-sportscholen, stijlplatforms, leden, coaches, leraren, trainers, scheidsrechters e.d. onderling. Het komt nog te vaak voor dat (re-)acties te lang blijven liggen. Ook hier is meestal de beperktheid in tijd van (bestuurs-)vrijwilligers de reden.

Positief is de frequentie van vergaderen door bestuur (1x per maand), de onderlinge samenwerking en openheid, de prettige werksfeer en de uitstekende ondersteuning van bestuur vanuit het bondsbureau.