De Karate-do Bond Nederland (KBN) is dé sportbond voor het Karate-Do. Hij behartigt de belangen van zo’n 8.000 bij de KBN aangesloten leden en zorgt dat ze veilig en verantwoord kunnen karate kunnen beoefenen. Bij de KBN zijn ongeveer 170 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland. De KBN is een sportbond en behoort tot de groep van kleine bonden. We hebben een bondsbureau en een fulltime medewerkster.

De KBN kent elke bestuursperiode een aantal uitdagingen. Dit op het terrein van topsport, sportparticipatie, clubs, karatebeoefenaars, leraren, evenementen, organisatie, vrijwilligers, communicatie/sponsoring en internationale zaken en dat met vele interne en externe belanghebbenden maakt het continue dynamisch.

De KBN is op zoek naar een:

Secretaris (M/V)

We zoeken een verbinder met een heldere visie, een collegiaal bestuurder en een vertegenwoordiger van Karate. Als je hart voor sport hebt zit je bij ons goed.

Het bestuurslid in de functie van Secretaris ziet toe op de (inhoudelijke) voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en de ALV. Binnen het bestuur draagt de secretaris de zorg voor de organisatie, coördinatie en ziet toe op de bewaking van de strategische- en beleidscyclus, de informatievoorziening aan het bestuur en draagt zorg voor het tijdig beschikbaar zijn van documenten en notities voor besluitvorming.

Wat ga je doen?

 • Bewaakt de procedurele uitvoering van genomen besluiten en (indien nodig) draagt zorg voor kennisgeving aan derden van genomen besluiten; adequate afhandeling van correspondentie;
 • Verstrekt waar nodig helderheid en informatie over het verenigingskarakter, de verenigingsstructuur, de statuten en het huishoudelijk reglement;
 • Draagt de visie en strategie van de vereniging extern uit en treedt op als ambassadeur, signaleert kansen en speelt die door naar de geledingen binnen de organisatie;
 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen,
 • Inbrengen van beleidsideeën voor de gewenste beleidsmatige koers van de KBN,
 • Zorg dragen voor het tot stand komen van beleidsplannen inclusief gedragen besluitvorming,
 • Evalueren van vastgestelde plannen aan de hand van rapportages.
 • Is aanspreekpunt voor de werkgeversorganisatie Werkgevers in de Sport

Wat breng je mee?

 • Besturen van een organisatie
 • Kennis van wet- en regelgeving
 • Affiniteit met vrijwilligers(beleid),
 • Affiniteit met organisatie (budo)sport,
 • Verbindend vermogen,
 • Helicopterview, strategisch inzicht,
 • Zichtbaar en handelend op hoofdlijnen vanuit een link met beleid, visie en strategie.

Competenties

De secretaris heeft bestuurlijke ervaring op nationaal niveau met bijbehorend maatschappelijk netwerk, bij voorkeur ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een verenigingscontext.

Enkele belangrijke competenties:

 • Helder persoonlijk optreden/samenwerkingsgericht,
 • Organisatiesensitiviteit,
 • Planmatig en creatief in oplossingsgericht,
 • Klant- en omgevingsgericht,
 • Sociale vaardigheden,
 • Bekend met kwaliteits- en verbeterprocessen.

Overig

 • De KBN en daarmee ook zijn bondsbestuur opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur, en andere relevante kaders.
 • Het bestuur vergadert ongeveer tienmaal per jaar. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen van commissies en de ledenraad.
 • Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij gemaakte reis- en onkosten conform vooraf gemaakte afspraken maandelijks vergoed worden.

VOG

Als onderdeel van uw kandidaatstelling vraagt de Karate Bond Nederland, in het kader van ons integriteitsbeleid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG wordt gefaseerd ingevoerd en wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden bij benoeming/aanstelling gedragen door de Karate Bond Nederland.

Procedure

De leden van het KBN-bestuur worden statutair benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De zittingsduur van een bestuurslid bij de KBN is drie jaar, en tot maximaal twee keer voor een nieuw termijn worden herkozen. De eerste selectie wordt gemaakt door het bondsbestuur en dan vervolgens voorgedragen aan de leden via de ALV.

Kent of bent u iemand die als vrijwilliger in deze bestuurlijke rol het verschil kan helpen maken? Stuur dan vóór maart 2024 uw motivatiebrief en cv naar info@kbn.nl. Wil je meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Eddy Marques, voorzitter, (06-46266634) of mail naar eddy.marques@kbn.nl