Op 17 december vond opnieuw de algemene ledenvergadering van de KBN plaats in Almere. 37 scholen hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst. Voorzitter Eddy Marques benoemde enkele statistieken die kenmerkend zijn voor de situatie waar de KBN zich in bevind:

  • de financiën zijn blijvend gezond,
  • er is stabiliteit en rust binnen de organisatie,
  • een flinke meerderheid van aangesloten leden is tevreden met de KBN,
  • er is een bescheiden groei geweest in ledenaantal,
  • maar: er bestaan nog altijd tekorten aan vrijwilligers en scheidsrechters,
  • en zijn er nog altijd vele scholen die hun (nieuwe) leden niet aanmelden als KBN lid.

Wat dat laatste punt betreft: bij de meeste sportbonden in Nederland is direct lid maken van de overkoepelende bond verplicht en volstrekt normaal. In Nederland zijn naar schatting duizenden niet-KBN karateka’s actief, vaak ook bij KBN aangesloten scholen.

Voor de kosten hoeft men dat niet te laten want de KBN is een van de goedkopere bonden in Nederland! Er wordt nu onderzocht hoe de KBN hier strakker op kan  gaan handhaven in 2024. Een belangrijke rol ligt hier echter bij sportschooleigenaren die hier gewoon beter op moeten gaan letten: in ieders belang. Een grotere bond kan gewoon méér doen.

Zoals bij voorgaande vergaderingen werden na een aantal mededelingen van voorzitter Eddy Marques onder andere de notulen van vorige vergadering, het KBN Jaarplan en de KBN financiën doorgenomen. Feedback op het jaarplan en de financiën vanuit de leden werd ter plekke behandeld. Alle drie werden unaniem goedgekeurd. Een verzoek om de plannen en cijfers wat beeldender te presenteren zal worden gehonoreerd. Dit zal het vergemakkelijken de soms wat droge materie beter te begrijpen en in bredere context te plaatsen.

Samenstelling KBN Bestuur

Monique Jager werd voorgesteld als de nieuwe penningmeester en introduceerde zichzelf nog eens. Bij de verkiezing werd zij unaniem verkozen in deze bestuursfunctie. Ronald van Oostrom meldde dat zijn functie als secretaris medio 2024 vacant komt. Hij kan zijn drukke werkzaamheden niet meer goed combineren met zijn werk voor de KBN. De leden werden al uitgenodigd zich kandidaat te stellen en binnenkort zal via de bekende KBN media de vacature voor deze functie worden bekend gemaakt. Tot slot volgde de herverkiezing van voorzitter Eddy Marques met een zeer ruime meerderheid van stemmen.

Het huidig bestuur en bondsbureau office manager. Van links naar rechts Eddy Marques, Lonneke Meijer, Curt Haagedoorn, Monique Jager-Smeets en Ronald van Oostrom.

Vrijwilligers & scheidsrechters

De nieuwe datum voor de volgende ALV werd vastgesteld op 23 juni 2024. Vervolgens werd begonnen met de rondvraag. Diverse vragen vanuit de leden werden daarin beantwoord o.a. over de Strijd der Elementen, organisatie van Vanen toernooien, de problematiek rond tekort aan vrijwilligers en de vergrijzing en het tekort aan KBN scheidsrechters.

Een presentatie over het tekort aan vrijwilligers, in dit geval bij het WOC (Wedstrijd Organisatie Comite) door Ronald Meijer was voer voor een levendige discussie tussen leden en bestuur. Feitelijk was iedereen het over eens dat dit punt een dringend probleem is waar vaker over werd gesproken, waar vaker oproepen vanuit de KBN kwamen om ondersteuning vanuit de verenigingen maar tot op de dag van vandaag te weinig resultaat wordt geboekt.

Dat sommige scholen wél vele tientallen coaches kunnen leveren maar geen één scheidsrechter roept vragen op over commitment naar de KBN. De bond werkt immers in het belang van iedere vereniging en ieder lid. Als deze trend zich voortzet, komt mogelijk de organisatie van bepaalde toernooien in gevaar.

Een ander punt dat werd benoemd, is dat evenementen vaak ongelukkig samenvallen. Om die reden zal de KBN zelf ook eerder haar jaar-agenda bekend maken zodat verenigingen daar alvast rekening mee kunnen houden bij de eigen planning.