Onlangs heeft de KBN een breed online ledenonderzoek uitgevoerd. De vorm waarin wij dat nu hebben gegoten, was een online onderzoek met twee vragenlijsten. Eén voor KBN sportschoolhouders en een tweede vragenlijst voor individuele leden. Doel was om meer KBN leden te bereiken en om zodoende meer inzicht te krijgen in meningen en suggesties vanuit een groter deel van het ledenbestand dan waar wij al vaker contact mee hebben. De feedback vanuit alle leden moet breder, beter én op regelmatige basis gaan gebeuren (eens per jaar is het doel).

Er werden thema’s bedacht en vragenlijsten online opgesteld, waar nodig aangepast aan de doelgroep en getest. De eerste groep konden wij direct, per email, bereiken. De tweede, veel grotere, groep hebben wij proberen te bereiken door een link naar de vragenlijst op onze diverse social media te plaatsen. Natuurlijk gekoppeld aan de nodige publiciteit.

Response

De percentuele response per groep is heel verschillend. Bijna 20% voor sportschoolhouders/verenigingen en bijna 6% bij de leden. Op zich is dit conform literatuur over marktonderzoek, enquêtes e.d. Hoger bij sportschoolhouders (lees: bedrijven) en lager bij individuele leden.

De aangeschreven groep scholen is nogal ‘heterogeen’ (verschillend van aard) in tegenstelling tot een grote groep leden (homogenere = gelijksoortige populatie).

Op basis van grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid en het gewenste maximale foutpercentage kunnen wij uitspraken doen over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Die ligt bij de groep individuele leden hoger en bij de groep sportschoolhouders lager. Opvallend was dat bij de groep sportschoolhouders vooral de grotere scholen reageerden en de kleinere scholen heel weinig (slechts 15% uit de hele populatie). Dat wordt dus sowieso een aandachtspunt. Die input -van de kleinere scholen- horen wij namelijk ook graag.

Er werden door een paar leden ook wat zorgen geuit. Indien deze leden dat wensen, worden zij uitgenodigd contact op te nemen met de KBN om desgewenst in een persoonlijk gesprek over deze zorgen van gedachten te wisselen.

Bemoedigende resultaten – een bloemlezing

Samengevat zijn de resultaten echter bemoedigend. Met name de vragen waarbij tevredenheidsscores over de activiteiten van de KBN werden ingevuld, laten zowel bij leden als bij scholen een 6,7 zien. Dit gemiddelde wordt wat beïnvloedt door extreme scores maar als wij naar het aantal respondenten kijken, geeft bijna 80% een 6 of hoger. De vraag over de mate van ervaren professionaliteit van de KBN scoort vrijwel gelijkwaardig. En de communicatie van de KBN krijgt van verreweg de meeste respondenten zelfs een dikke 8 (gemiddeld). Die laatste score is natuurlijk prima.

De eerste twee scores stemmen tot tevredenheid maar geven ook aanknopingspunten ter verbetering. Die punten halen wij met name uit de open vragen waar iedereen eigen tekst kon invullen en de optie ‘anders’ kon toelichten.

Veel van de feedback daar is van goede kwaliteit. Van heel nieuwe suggesties en ideeën tot aan ons al bekende aandachtspunten. Maar veel terechte opmerkingen! Andere vragen gaven ons een goed beeld over hoe scholen omgaan met het KBN lidmaatschap, hoe er wordt gekeken naar een eventuele KBN-app voor op gsm of tablet en hoe er wordt gekeken naar het KBN keurmerk.

Voorlopige conclusies en leerpunten

Er werden in feite zoveel punten benoemd dat wij zullen moeten prioriteren; het is teveel om allemaal aan te pakken binnen een -uiteindelijk- vrijwilligersorganisatie. Het opstellen en uitvoeren van dit onderzoek was ook voor de KBN zonder meer leerzaam en zinvol.

Sommige vraagstellingen gaan wij een volgende keer verbeteren en op basis van dit eerste brede onderzoek kunnen wij daarna gerichter doorvragen. Ook zullen wij minder thema`s in één onderzoek stoppen voor de duidelijkheid.

Al met al kunnen de resultaten ons allemaal tevreden stellen! Mede in de wetenschap dat wij allemaal nu weten in een financieel gezonde, stabiele bond te zitten waar een overgroot deel van alle leden tevreden is. Tegelijk: er is nog zat werk te doen en natuurlijk bestaan er nog de nodige verbeterpunten.

De KBN blijft groeien en ontwikkelen en dat doen wij allemaal samen. Want karate is voor iedereen!