De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in
sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.

Door sterk en bewust sportbestuur naar een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving

Voor wie is de Code?

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Dat betekent concreet dat de Code is bedoeld voor:

  • Bestuurders in de sport;
  • Het intern toezicht (algemene ledenvergadering, bondsraad, raad van toezicht, of raad van commissarissen);
  • Iedereen die een rol heeft in de governance van een sportorganisatie (verenigingen, sportbonden, sportscholen en andere sportaanbieders).

De vier principes van Goed Sportbestuur

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen we met elkaar bij aan de legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven wij als sportorganisatie via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.