Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe mondiale Doping Code in werking getreden. Dat betekent dat er vanaf deze datum ook een nieuw Nationaal Dopingreglement is vastgesteld. De dopingregels zijn voor alle sporten en voor alle landen gelijk. Als gevolg hiervan kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van het Nationaal Dopingreglement.

De World Anti-Doping Code 2021 is op een groot aantal punten gewijzigd ten opzichte van de huidige Code. Dit heeft ertoe geleid dat ook het NDR 2021 ingrijpend is aangepast ten opzichte van het huidige NDR. Hoewel het aantal aanpassingen dus groot is, is de invloed van deze wijzigingen op de rechten en plichten van sporters op dopinggebied in de praktijk in beginsel gering.

De wijzigingen in het NDR 2021 hebben met name betrekking op de positie van de sporters wanneer deze een dopingovertreding hebben begaan, bijvoorbeeld wanneer zij in aanmerking komen voor een lichtere of juist een zwaardere dopingsanctie. De wijzigingen in het NDR zien verder op de procedurele afhandeling van dopingzaken. Zo mogen beroepszaken niet meer binnen de sportbond zelf worden behandeld en moeten de tuchtprocedure en de tuchtrechtelijke organen aan allerlei kwaliteitseisen voldoen.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen zijn hier terug te vinden.

Het nieuwe Dopingreglement, de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereaboutsbijlage 2021 zijn hier te lezen.