De KBN wil dé karatebond van Nederland zijn, voor alle stijlen. De KBN is als sportbond aangesloten bij NOC*NSF en heeft een erkende lerarenopleiding op basis van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) welke wordt getoetst vanuit het Academie voor Sportkader (ASK).

Binnen de bond zijn verschillende karateleraren. Sommige hebben de opleiding tot leraar niveau 4 gevolgd, anderen hebben de assistent-lerarenopleiding (niveau 3) gevolgd en zijn al jaren actief onder een supervisor of mentor. En er zijn karateleraren die Karateleraar volgens de oudere opleiding structuur hebben gevolgd (voormalig rijkserkend leraar van het ministerie van VWS.) Weer anderen hebben nooit de gelegenheid gehad om deel te nemen aan de opleidingen van de KBN en hebben elders een opleidingstraject gevolgd. En er is nog een groep leraren die (nog) geen lid zijn van de KBN maar al wel bij een erkende groepering jarenlang les geven en ook een hogere Dangraad bij deze groepering hebben.

Er zijn mensen met een ALO- of CIOS-diploma( met lesbevoegdheid) en mensen met andere specifieke sportopleidingen. Met het bondserkenningsbeleid (notitie 6 mei 2015) is getracht om voor deze mensen een bondserkend leraarschap mogelijk te maken. Dit heeft ook tot een aantal succesvolle bondserkenningen geleid. Al meerdere jaarvergaderingen heeft het bestuur de plannen besproken om een bondserkend leraarschap mogelijk te maken en de ALV heeft hier steeds positief op gereageerd.

In het verleden bestond deze mogelijkheid tot bondserkend leraarschap al en de laatste jaren blijkt dat het voor de KBN als dé Karate-do Bond Van Nederland noodzakelijk is om deze mogelijkheid tot het verkrijgen van een bondserkend leraarschap prominenter naar voren te brengen.

Het huidige KBN bestuur is van mening dat we het beleid weer gaan toepassen zoals voornamelijk al was bepaald door het bestuur op 6 mei 2015.

  • Leden met een ALO of CIOS diploma(met de lesgeefbevoegdheid) en een derde dan of hoger komen zonder meer in aanmerking voor een bondserkend leraarschap.
  • Mensen die niet aan bovenstaande voldoen maar wel vele jaren als leraar fungeren binnen of buiten de KBN en diverse dangraadhouders aantoonbaar zelfstandig hebben opgeleid kunnen een verzoek indienen tot het bondserkend leraarschap.

Door de grote diversiteit aan actieve karateleraren is besloten geen vastgestelde normen te maken omdat dit te complex is en we hiermee ongewild mensen buiten zouden sluiten.

De toetsingscommissie zal aanvragen toetsen en zal mogelijk ook een bezoek brengen aan de school en lessen bijwonen. Zij zal vervolgens advies uitbrengen aan het bestuur om de lesgever wel of niet te erkennen als bondserkend karateleraar. Het KBN bestuur zal vervolgens de eigen afweging maken naar aanleiding van het uitgebrachte advies en het besluit nemen.