Bij deze roept het bestuur van de KBN op tot aansluiten bij of het vormen van commissies en werkgroepen. Tijdens de BLV van 14 januari jl. is reeds een oproep gedaan en zijn er ook positieve reacties gekomen. De dialoog en het draagvlak dient verbeterd te worden en een ieder die interesse heeft hier vrijwillig een bijdrage aan te leveren, is van harte uitgenodigd!

Voor de duidelijkheid volgt een korte beschrijving en worden de verwachtingen kenbaar gemaakt. Constructieve op- of aanmerkingen zijn uiteraard altijd welkom.

College

Een college is een gezelschap van door ervaring en kennis gespecialiseerde personen die naast niet-bindende adviezen tevens in het aandachtsgebied beleid schrijven. Adviezen en beleid dienen ten alle tijden te worden goedgekeurd door het bestuur van de KBN. Dangraden, exameneisen en bijzondere promoties verdienen binnen het karate een onderscheidende positie door de zorgvuldigheid van beoordeling en impact binnen de KBN. Het Dangraden college is direct verbonden aan de voorzitter van de KBN die tevens zitting heeft in het college als toehoorder.

Een college bestaat uit maximaal 5 personen.

Commissie & werkgroepen

Deze vormen de basis voor een denktank binnen de KBN en hebben een beoordelende, organiserende en adviserende taak. Zij hebben geen beleidmakend karakter. De adviezen zijn niet bindend en worden voorgelegd aan het bestuur van de KBN. Een commissie of werkgroep is verbonden aan één of meerdere portefeuilles binnen het bestuur en bestaat uit maximaal 7 personen. Er is een directe lijn met de achterban.

Een werkgroep is tijdelijk van aard en wordt na het vervullen van de opdracht weer opgeheven.

Teneinde een meer gedragen stem vanuit de leden te bevorderen en meer gebruik te maken van ervaring en expertise binnen de KBN, is het voornemen radicaal uit te breiden met de volgende  nieuwe commissies en werkgroepen:

  • Commissie Breedtesport, para karate en Veilig Sportklimaat
  • Commissie Financiën
  • Commissie Topsport Kumite
  • Commissie Sponsoring, PR en Communicatie
  • Commissie Opleiding en Talentontwikkeling
  • Werkgroep Opleidingen

 

Het Dangraden college wordt versterkt naar behoefte.

 

Aanmelding kan via het email adres van de KBN (info@kbn.nl) tot 31 maart 2018. Met het oog op belangenverstrengeling is het evident dat slechts in één van deze plaats genomen kan worden.

Wij zien uit naar uw belangstelling!

 

Het bestuur van de KBN