Vertrouwenscontact persoon
De Karate-do bond Nederland is op zoek naar een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het liefst zoeken we er 2, een man en een vrouw.
De VCP is contactfunctionaris binnen de bond, betreffende seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag. Een VCP van de karate-do bond Nederland heeft een training tot VCP gevolgd en houd zijn kennis op de hoogte dmv terugkomdagen en bijeenkomsten voor VCP-ers binnen de sport.
Een VCP heeft hoofdzakelijk 3 taken: 
1. De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
De VCP:
⁃ laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak: eerste aanspreekpunt, niet inhoudelijk betrokken
⁃ bespreekt mogelijke doorverwijzingen
⁃ informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de karatedo bond
⁃ vult het registratie- en rapportageformulier in
2. De VCP verwijst klager, beschuldigde door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
3. Het verrichten van preventie-activiteiten. De VCP profileert zich binnen de bond, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd. De VCP houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. Draagt bij aan beleidsuitvoering op bondsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving. Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.
Randvoorwaarden 
De VCP:
 • is geen bestuurslid
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur: de voorzitter
 • wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of aangesteld door de voorzitter
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie
Attitude 
De VCP:
 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • geniet het vertrouwen van de bij de bond betrokken medewerkers en leden
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren
Vaardigheden 
De VCP:
 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de
 • doelgroepen te kunnen presenteren
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • kan reflecteren
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren
Kennis 
De VCP heeft een training gevolgd tot Vertrouwenscontact persoon bij het NOC NSF en is daardoor op de hoogte van:
 • welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden, dit komt naar voren in de cursus van het NOC NSF
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur
De VCP is regelmatig aanwezig bij terugkomdagen en informatie dagen binnen de sport over het onderwerp en staat open voor deelname aan intervisie bijeenkomsten binnen/tussen bonden.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan graag via info@kbn.nl uw bericht en motivatie vóór 31 december 2017