In verband met de huidige onderbezetting van het bestuur en de ambities van onze bond doen wij een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Voor verdere info zie hierna.

 

Algemene taakomschrijving hoofdbestuursleden

 

Het bestuur van de KBN draagt zorgt voor de navolgende taken:

 

 • het signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen;
 • het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de Bond;
 • het zorgdragen voor het tot stand komen van beleidsplannen. De voorbereiding hiervan wordt gedaan door het bondsbureau, waar relevant ondersteund door ingestelde
 • commissies op bepaalde thema’s;
 • het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen
 • (incl. begroting);
 • het benoemen van leden in de door het bestuur ingestelde commissies/werkgroepen;
 • het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, voorbereid door het bureau en/of, commissies;
 • het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van de Bond tijdens Algemene LedenVergadering;
 • het toezicht houden op het functioneren en de aansturing van het bondsbureau, onder andere door het aanstellen van een hoofd bondsbureau die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Functie-eisen

 • affiniteit met Karate-do
 • bestuurlijke- en/of managementervaring in complexe omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan en de bereidheid deze in te zetten op basis van het door het hoofdbestuur aangehangen toezichthoudend model in combinatie met het scheppen van randvoorwaardelijke kaders waarbinnen de doelstellen kunnen worden gerealiseerd;
 • visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend kan worden overgedragen;
 • gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
 • generalist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis;
 • besluitvaardig;
 • gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen;
 • relativeringsvermogen;
 • teamspeler;
 • stelt het algemeen belang van de Bond boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de Bond;
 • open en eerlijke communicatie;
 • het openstaan voor en het geven van feedback;
 • bereidheid om met enige regelmaat wedstrijden en evenementen te bezoeken.

 

Het volledige bestuurs- en competentieprofiel is ook terug te vinden op https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/Bestuursprofiel-en-competentieprofielen-KBN.pdf.

 

Reacties ontvangen we graag uiterlijk voor 16 juni a.s. via info@kbn.nl